Lustrum 1966

VEREENIGING “DE SPHINX”

H.H. Leden van de “Vereeniging De Sphinx’,

De Sphinx viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Net het oog hierop werd verleden jaar een lustrum—commissie benoemd, die de opdracht kreeg een programma samen te stellen ter viering van dit bijzondere feit. Het doet ons genoegen U te kunnen berichten, dat de lustrumcommissie thans het programma heeft vastgesteld. Het Bestuur heeft gemeend U reeds nu in grote trekken de plannen te moeten ontvouwen, opdat U hiermede rekening kunt houden en waardoor, naar te hopen valt, vele leden aan de diverse festiviteiten zullen deelnemen.

Het programma ziet er aldus uit:

Dinsdag, 24 mei 1966

Van 18 uur tot ca. 20 uur: ontvangst door Burgemeester en Wethouders van Den Haag in het Gebouw van de Gemeenteraad, Javastraat 26.

woensdag, 25 mei 1966 

Een boottocht, met echtgenote, naar de Deltawerken vanuit Rotterdam. 9 uur vertrek per bus van het Plein naar Rotterdam, ca. 18 uur in Den Haag terug. Aan boord wordt een koffietafel gebruikt, terwijl uiteraard s morgens koffie en 's middags thee wordt geserveerd. De kosten van deze tocht per persoon ca. f 11,—-.

Donderdag, 26 mei 1966 

Vanaf 19 uur aperitief en om 20 uur diner, waarbij ook de echtgenoten van harte welkom zijn in Hotel des Indes, waar ook in 1891 het 25—jarig bestaan van de Sphinx werd gevierd. Kosten van borrel, diner, wijnen, koffie en cognac per persoon f 25,-- (inclusief bedieningsgeld).

Teneinde enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers aan de festiviteiten, moge ik U verzoeken door middel van onderstaand strookje vóór 25 maart a,s. te willen kenbaar maken aan welke onderdelen der festiviteiten U al dan niet denkt deel te nemen.

s-Gravenhage,
Namens het Bestuur,

H.J. van Rossum,
(Penningmeester)
Opgericht 23 Mei 1866
donderdag, 26 mei 1966