1866 - 1909

1909     

9 januari 1909    Het Oude en het Nieuwe jaar; Licht en Donker voor De Sphinx (L. de Fouw)

23 januari 1909 Vergoeding aan den pachter voor aangebrachte verbeteringen inzonderheid i.v.m. de Engelsche Agricultural Holding Act (J. Smid)

6 februari 1909 Iets over werkloosheid en protectie (H. W. E. Struve)

20 februari 1909 Het essentiële van het moderne strafrecht (Dr. F. J. Soesman)

6 maart 1909 De Balkan-kwestie (Mr. J. B. Breukelman)

20 maart 1909 Onze kleine spoorwegen (A. H. W. van der Vegt)

3 april 1909 Hygiëne van het oog (Dr. A. Halbertsma)

24 april 1909 Da Costa en De Genestet (Chr. R. Bakhuizen van den Brink)

19 juni 1909 Zomersphinx. Boottocht van Leiden over Oude Wetering naar Aalsmeer en diner te Amsterdam.

13 november 1909 Aardbevingen en Vulkanen (Dr. H. Blink)

27 november 1909 Het Nederlanderschap in de koloniën i.v.m. het wetsontwerp tot regeling van het Nederlandsche onderdaanschap van hen, die afkomstig zijn uit Nederlandsch-Indië (Mr. J. H. Abendanon - koloniaal ambtenaar - lid van de rechterlijke macht - directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid)

11 december 1909 Het Eedsvraagstuk (Mr. S. van Houten)

 

1908     

11 januari 1908 Het Oude en het Nieuwe Jaar voor De Sphinx (L. de Fouw)

25 januari 1908 Vrij debat o.a. over de landsverdediging (A. W. van der Wyck)

8 februari 1908 Proceshervorming (Mr. J. Wolterbeek Muller)

22 februari 1908 Landbouwonderwijs (P. van Hoek)

7 maart 1908 Het ontstaan en ondergaan van zonnenstelsels (J. C. Ramaer)

21 maart 1908 Internationalisme (Dr. P. H. Eykman)

11 april 1908 Aardrijkskundige namen in Nederland uit een geografisch oogpunt beschouwd (A. A. Beekman)

25 april 1908 Rijnvaart en scheepvaarttollen (Mr. J. B. Breukelman)

20 juni 1908 Zomersphinx naar Dordrecht en Gorinchem.

7 november 1908 Het Port-Arthur-proces (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

21 november 1908 Algemeen stemrecht en evenredige vertegenwoordiging (J. C. Ramaer)

12 december 1908 De Binnenlanden van Suriname (L. A. Bakhuis)

 

1907     

5 januari 1907 Eenheid en zelfstandigheid der veiligheidspolitie (P. van Oort)

19 januari 1907 Vrij debat (eb en vloed; aardbevingen)

9 februari 1907 Nog iets over Noord-Amerika en het Panamakanaal (J. W. Welcker)

16 februari 1907 Nederland i.v.m. de vleeschnood in eenige staten van Europa (H. J. Lovink)

2 maart 1907 Sociale capilariteit en volontaire steriliteit (Mr. M. W. F. Treub)

16 maart 1907 Eene zending naar Frankrijk (A. Hoogeboom)

30 maart 1907 Het Droomen (Dr. C. J. Weynandts Francken)

20 april 1907 De persoonlijkheid van den dichter Shakespeare (Dr. W. G. C. Byvanck -   bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek)

22 juni 1907 Zomersphinx naar Leiden en tocht over de Kager- en Brasemermeren

2 november 1907 Atjeh 1873-1907 (A. Dudok van Heel)

16 november 1907 Telegraafverkeer met het Verre Oosten (A. E. R. Colette)

7 december 1907 Huisvlijt (J. F. Frederiks)

21 december 1907 Herinneringen uit een detacheering in Zweden (C. A. van Fenema)

 

1906     

6 januari 1906 Malaria (Dr. F. H. de Groot)

20 januari 1906 Vrije Debatavond

3 februari 1906 Arbeidsbeurzen (Mr. J. A. N. Patijn -  Minister van Buitenlandse Zaken - Burgemeester van ‘s- Gravenhage)

17 februari 1906 Het Bergmeer Segara Anak op Lombok (J. C. van Eerde)

3 maart 1906 Het Beleg van Port Arthur (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau - Minister - Lid Algemene Rekenkamer)

17 maart 1906   Electrische trams (L. M. Barnett Lyon)

7 april 1906 De inval van de Spaansche Keizerlijken in ons land in het jaar 1629. (J. C. van Eerde)

28 april 1906 Het Panama-kanaal en mijn verblijf in Noord-Amerika (J. W. Welcker)

23 juni 1906 Zomersphinx naar de havenwerken van Rotterdam.

3 november 1906 De Stormvloed in Zeeland op 12 Maart 1906 (A. A. Beekman)

17 november 1906 Geestelijke en lichamelijke tucht (Dr. F. J. Soesman)

1 december 1906 Kunstbeschouwing over werken van J. Hoynck van Papendrecht en Jhr. C. L. Storm van 's-Gravenzande

15 december 1906 Het werk in de Limburgsche mijnen (C. A. van Goudoever de Jongh)

 

1905     

7 januari 1905 Koloniale Causerie (Indien Nederland wil dat de bevolking van Java en de Buitenbezittingen er prijs op stelt onder ons gezag te blijven en dat zij zich met ons wil keeren tegen een buitenlandschen vijand, dan zal meer moeten gebeuren dan hetgeen de Minister van Koloniën en zijn ambtgenooten wisten te verkrijgen. Het zwaartepunt van het gezag over onze O.I. bezittingen behoort te worden overgebracht van het Plein naar Buitenzorg; alleen dan bestaan waarborgen dat India beter geregeerd wordt). (G. E. V. L. van Zuylen - Kolonel en Ridder in de Militaire Willems Orde)

21 januari 1905 De slag bij Liao-Yan (Jhr. G. A. Alting von Geusau)

4 februari 1905 De tentoonstelling van St. Louis en de ontwikkeling van het westen van de V.S. van Noord-Amerika (R. A. van Sandick)

18 februari 1905 Klassenstrijd-theorien (Mr. D. van Blom)

4 maart 1905 Versnippering van het boerenbedrijf in Nederland — Ruilverkaveling (F. B. Lòhnis)

18 maart 1905 De Ongevallen-wet 1901 in werking (Mr. Dr. W. P. J. Bok - oud-directeur en gedelegeerd commissaris van de eerste Nederlandse Levensverzekering Maatschappij, in zijn werkkamer)

1 april 1905 Vrije Debatavond: Regeling van het bestuur in Transvaal; Portugeesch-Engelsche overeenkomst i.z. de Delagoa-baai; plannen van het Leger des Heils; Suriname; electrische verlichting in Den Haag; aardrijkskundige verschijnselen in Drenthe.

15 april 1905 Sociale wetgeving (Mr. H. J. Romeyn)

4 november 1905 Twee jaar bij de Pruisische Garde (persoonlijke indrukken) (G. H. J. Gijsberti HodenpijI)

18 november 1905 Twee jaar bij de Pruisische Garde (persoonlijke indrukken) (G. H. J. Gijsberti HodenpijI).

Vrije Debatavond (Noorderlicht; Bezit en eigendom op Java; Indische gebruiken; Electrocutie)

2 december 1905 De handelspolitiek van West-Europa i.v.m. het vraagpunt van een economisch verbond met België (Dr. H. Blink)

16 december 1905 De scheiding van Zweden en Noorwegen (Dr. F. J. L. Kramer)

 

1904     

9 januari 1904 Beantwoording van vragen over telefonie en telegrafie (A. E. R. Collette en G. de Wijs)

16 januari 1904 De Troonopvolging in Nederland (G. C. R. Hoetink)

25 januari 1904 Buitengewone bijeenkomst ter bezichtiging van het Centraal Telefoon-bureau

6 februari 1904 Koloniale Uitverkoop (E. B. Kielstra)

20 februari 1904 Wetgeving op het gebied der openbare gezondheid (Dr. W. P. Ruysch)

5 maart 1904 Rusland, China en Japan en de Oost-Aziatische kwestie (Dr. H. Blink en Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

19 maart 1904 De werken der Z.H. Electrische spoorweg (N. J. Beverse)

2 april 1904 Demonstratie-verschijnselen met vloeibare lucht (Dr. L. A. Bleekrode)

16 april 1904 Vrij debat: Ramp van de „Petropawlowsk" en Brand in het Iriquois-theater te Chicago

5 november 1904 De verdediging van het strand langs de Noordzee aan den vasten wal van Holland (Mr. J. B. Breukelman)

19 november 1904 Reis naar Ceylon (Dr. C. J. Weynandts Francken)

3 december 1904 Zeebrugge en andere Belgische havens (Ph. W. van der Sleyden)

17 december 1904 Vrije debatavond: Ontstaan en verbreiding van de typhus te den Haag (Mastboom)

 

1903     

3 januari 1903 Ervaringen tijdens den Zuid-Afrikaanschen oorlog (met lichtbeelden (L. W. J. K. Thomson)

17 januari 1903 Eenige mededeelingen omtrent de Nickerie-expeditie in 1900 (H.van Capelle).

7 februari 1903 De Grafelijke Zalen op het Haagsche Binnenhof (D. E. C. Knuttel)

21 februari 1903 Een reis in Noord- en Centraal-Amerika (Dr. H. P. N. Muller)

7 maart 1903 Voortzetting van de voordracht over: Schijnbare en ware beweging der vaste sterren (Dr. C. J. J. Ninck Blok).

21 maart 1903 Siam (Mr. J. A. N. Patijn)

4 april 1903 Causerie over den aanwas van bevolking en kapitaal in de laatste eeuwen (Mr. N. G. Pierson)

18 april 1903 Het Roode Kruis, hier en elders (A. A. J. Quanjer)

7 november 1903 Vulkanen en aardbevingen (Dr. H. Blink)

21 november 1903 Warmte-motoren (Ph. Huffnagel)

12 december 1903 Getrouwheid der herinnering van getuigen (Dr. W. Stern)

19 december 1903 Het Reserve-kader (D. M. E. de Ridder)

 

1902     

4 januari 1902 Nederzettingen en grondbezit in Nederland (Dr. H. Blink)

18 januari 1902 De schipbreuk van Elout’s vrijzinnige koloniale politiek (Mr. P. H. van der Kemp)

1 februari 1902 De ideeën van Friedrich Nietsche (Dr. W. G. C. Byvanck)

15 februari 1902 Het verwijderen en het ten nutte maken van het huisvuil uit een hygiënisch en uit een volkshuishoudkundig oogpunt (Dr. A. N. Erkelens)

1 maart 1902 Economische toestanden in een socialistische maatschappij (Mr. Pierson)

15 maart 1902 De betekenis en de invloed der Marechaussee in Nederlandsch-Indië (Boogaard)

5 april 1902 Agrarische toestanden bij ons te lande (F. B. Lohnis)

19 april 1902 De bruggen te Westervoorde, Velsen en Spijkenisse en de pneumatische fundeering (W. de Man)

15 november 1902 De ware en schijnbare beweging van vaste sterren (Dr. C. J. J. Ninck Blok)

29 november 1902 Suriname en Curaçao: twee contrasten (Mr. A. Telting)

6 december 1902 Moet Nederland allianties sluiten? (Mr. J. B. Breukelman)

20 december 1902 De Eereschuld (E. B. Kielstra)

 

1901     

5 januari 1901 Gemeentelijke armenzorg (J. Menno Huizinga)

19 januari 1901 Petroleum (G. de Wijs)

16 februari 1901 De N.O. Locaal-spoorweg (W. de Jong)

2 maart 1901 De Stelling Amsterdam (J. W. Bergansius)

16 maart 1901 Bezichtiging van zijn verzameling photogravuren, aquarellen (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

6 april 1901 Waterleidingen (H. M. Halbertsma)

20 april 1901 De politieke verhouding tusschen Rusland en Engeland (J. F. W. Conrad)

2 november 1901 Mijn verblijf in Zuid-Afrika als lid der Nederlandsche ambulance (Dr. D. H. van der Goot)

16 november 1901 Het electrische booglicht als uitstekende geluids-bron (Dr. L. A. Bleekrode)

7 december 1901 Snelvuurgeschut (E. A. F. Blokhuis)

21 december 1901 De onderlinge verhouding der mogendheden in Oost-Azië (lichtbeelden) (Dr. L. A. Bleekrode)

 

1900     

6 januari 1900 Het ontstaan van gebergten en vulkanen (Dr. H. Blink)

20 januari 1900 Bezichtiging van schilderijen en aquarellen (G. J. van der Laan)

3 februari 1900 De sterkte en samenstelling van het Engelsche leger met het  oog op den oorlog in Zuid-Afrika (P. M. Netscher)

17 februari 1900 Mijn laatste reis naar Egypte en het Suez-kanaal (J. F. W. Conrad)

3 maart 1900 Een en ander over Suriname (Mr. A. Telting)

17 maart 1900 Het Fransche koningswapen (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

4 april 1900 In Centraal-Azië (Dr. L. A. Bleekrode)

28 april 1900 Kunstmatige zijde en over het tegenwoordige standpunt der indigo-bereiding (Dr. W. F. Koppeschaar)

17 november 1900 Bezichtiging van enige zijner aquarellen (H. W. Mesdag – Kunstschilder)

1 december 1900 Door rotting tot reinheid (J. Menno Huizinga)

15 december 1900 De Nederlandsche boven-rivieren (Ph. W. van der Sleyden)

 

1899

7 januari 1899    Reisherinneringen uit Palestina en Egypte (L. Overman)

21 januari 1899 Paardenfokkerij en remonteering (De Jonge van der Halen)

4 februari 1899 Octrooien voor uitvindingen (H. W. E. Struve)

18 februari 1899 Iets over sociale hygiëne (J. Menno Huizinga - arts - inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid - voorzitter van de Vrijmetselaarsstichting)

4 maart 1899 Heksen-processen (W. A. E. Wuppermann)

25 maart 1899 Indrukken uit Noord-Amerika op natuurkundig gebied (met lichtbeelden) (Dr. L. A. Bleekrode)

15 april 1899 Causerie over het Amerikaansche denkbeeld: verlegging van den Golfstroom (J. F. W. Conrad)

4 november 1899 De aanleiding tot de Transvaalsche gebeurtenissen van October 1899 (Mr. W. A. Baron van Ittersum)

Nieuwe of Litteraire Sociëteit De Witte, bestuurskamer met van links af E.L.C. Schiff, F. Viruly, A.W. Cremer, Schuyt, mr. W.A. Baron van Ittersum, W.A.P.F.L. van Exter en B. van Haersma Buma

18 november 1899 De OBERON van Wieland en Weber (Prof. Dr. J. ten Brink)

2 december 1899 Het Duitsche von Otten-verlichtingsstelsel en de toepassing daarvan op de Weserrivier (H. Nijgh)

16 december 1899 Quarantaine (J. Menno Huizinga)

 

1898     

8 januari 1898 Een en ander over de ontwikkeling en de tractie van tramwegen (P. J. van Voorst Vader)

22 januari 1898 Indigo reins B.A.S.F. (Dr. H. W. F. Koppeschaar)

5 februari 1898 Over den invloed van het nitraatkruit op de constructie van veldmateriaal der veldartillerie (E. A. D. E. Carp)

19 februari 1898 Mededeelingen over de verbetering van het Westgat van Soerabaia en de bevloeiing van de Solovallei (Ph. W. van der Sleyden - Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid)

5 maart 1898 Over de tragedie bij de Grieken, Antigone (Dr. P. C. Margadant)

19 maart 1898 Demonstratie van Marconi's telegraaftoestel (Dr. L. A. Bleekrode)

2 april 1898 Het verband tusschen gymnasiaal en middelbaar onderwijs i.v.m. de voornemens der Regeering t.o. van het Grieksch (Dr. G. J. Dozy)

16 april 1898 De moeilijkheden verbonden aan het bouwen van een lichttoren in voile zee (H. Nijgh)

5 november 1898 Een Dreyfuss-proces in 1866 (Prof. Dr. J. ten Brink)

19 november 1898 De Belgische Maas-versterkingen (Jhr. G. A. A. Alting von Geusau)

3 december 1989 Mededeelingen over kanalen en havens (J. F. W. Conrad)

17 december 1989 De geschiedenis van de Scheveningsche havenplannen (J. F. W. Conrad); idem Van een krijgskundig standpunt toegelicht door (Jhr. J. C. C. den Beer Poortugael - minister van oorlog)

 

1897     

9 januari 1897 IJsopruiming op de rivieren en het Noordzeekanaal (W. F. Leemans)

23 januari 1897 Robert Malthus en zijn epigonen (J. Menno Huizinga)

6 februari 1897 Eenige mededeelingen omtrent het rijk van Koetei, Oostkust van Borneo (M. J. van Bosse)

20 februari 1897 Discussie over de voordracht: Robert Malthus en zijne epigonen (Mr. N. G. Pierson)

6 maart 1897 Indigo (Dr. H. W. F. Koppeschaar)

20 maart 1897 De politie tegenover de prostitutie (J. C. van Schermbeek)

3 april 1897 Causerie over vuur- en lichftorens (H. Nijgh)

24 april 1897 Constantinopel (Mr. A. Telting)

6 november 1897 Vluchtige blik op de ontwikkeling der geneeskunde van Hippocrates of tot heden (Dr. H. H. Prins Wielandt)

20 november 1897 Baron Jena de Batz, de doodsvijand van de Nationale Conventie in 1793 en 1794 (Prof. Dr. J. ten Brink)

4 december 1897 Over methoden om den volkswil te meten (J. Menno Huizinga)

18 december 1897 Het effect van mantelprojectielen op den mensch (C. J. te Boekhorst)

 

1896     

4 januari 1896 Ondersteuning van het gehoor door het gezicht (Dr. R. S. Tjaden Modderman)

18 januari 1896 Over het rookzwakke kruit (Dr. H. W. F. Koppeschaar)

1 februari 1896 Eenige ophelderingen omtrent de grensscheidingskwestie tusschen Venezuela en Britsch Guyana (P. M. Netscher)

15 februari 1896 Acetyleen als droogbaar gas (Dr. L. A. Bleekrode)

7 maart 1896 lets over het Grieksche heldendicht (Dr. P. C. Margadant)

21 maart 1896 De duurzaamheid onzer ijzeren spoorwegbruggen (Dr. P. C. Margadant)

4 april 1896 Hedendaagse avonturiers op de Talaud-eilanden (Dr. L. A. Bleekrode)

18 april 1896 Eenige bijzonderheden over misdadigers (Mr. H. Zillessen)

7 november 1896 Hygiënische beschouwingen over dampkringslucht en ademhaling (Dr. H. H. Prins Wielandt)

21 november 1896 Regeling van het landbouwonderwijs hier te lande (F. B. Lohnis)

19 december 1896 De Hollandsche roman der 17de eeuw (Prof. Dr. J. ten Brink)

 

1895     

5 januari 1895 Het moderne streven op het gebied van armenzorg (Dr. H.J. De Dompierre de Chaufepié)

19 januari 1895 Eenige algemeene beschouwingen over de serumtherapie (Dr. H.P. Ruysch)

2 februari 1895 Een tocht naar verre gewesten (Dr. J. Kuyper)

16 februari 1895 Over de Westinghouse -rem (Jhr. O.J.A. Repelaer van Driel)

2 maart 1895 Over gebouwen voor meteorologische en magnetische waarnemingen (D.E.C. Knutte)

23 maart 1895 Eenige mededeelingen over het Suez-kanaal (J.F.W. Conrad)

6 april 1895 Vervolg op de lezing van 23 maart 1895.

20 april 1895 Iets over het duel (L. Overman).

Juni 1895 Zomersphinx - Tocht naar IJmuiden

2 november 1895 Het menschelijk bloed uit physisch en hygiënisch oogpunt (Dr. H.H. Prins Wielandt).

16 november 1895 In Den Haag een eeuw geleden (J. Kuyper)

7 december 1895 De onlangs in Den Haag gehouden tentoonstelling der werken en geschriften van Elisabeth Wolff en Aagje Deken (Prof. Dr. J. Ten Brink)

21 december 1895 Uitgeroeide vogels der Mascareensche eilanden (Dr. J.F. Van Bemmelen)

 

1894     

6 januari 1894    Vrij debat

20 januari 1894 De nieuwe Grieken (J. Kuyper)

3 februari 1894 Cryptografie

17 februari 1894 Het leger bij de oude Romeinen (Dr. P.C. Margadant)

3 maart 1894 Over gasgloeilicht (Dr. L.A. Bleekrode)

17 maart 1894 De Panama-doorgraving en het plan Bartissol (G.E.V.L. Van Zuylen)

7 april 1894 Het Noordzeestrand en de duinen (J.F.W. Conrad)

21 april 1894 Geen Zomersphinx

3 november 1894 De verhuizing van de dichterlijke fictieën van het westen naar het oosten (Prof. Dr. Jan ten Brink)

17 november 1894 Anthropometrie en hare toepassing (Mr. H. Zilesen)

1 december 1894 De eedsquaestie (J.A.H. Nierstrasz)

15 december 1894 De Amsterdamsche kinamarkt (Dr. H.W.F. Koppeschaer)

 

1893     

7 januari 1893 Vrij debat

21 januari 1893 De aanleg van wegen op slappe gronden (J.D. Evers)

4 februari 1893 Over een nieuw ontdekte eigenschap van kooloxyd (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

18 februari 1893 Causerie over Panama (G.E.V.L. Van Zuylen)

4 maart 1893 Iets over de Sandwicheilanden (J. Kuyper)

18 maart 1893 Hedendaagsche beschouwingen over ons vestingstelsel (M. Onnen)

1 april 1893 Eigen hulp (Mr. A. Slotemaker)

15 april 1893 Eenige aanvullingen n.a. Van de eerste lezing van Döne (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

4 november 1893 Beschouwingen over cholera-hygiëne I.v.m. Bacteriologie (Dr. H.H. Prins Wielandt)

18 november 1893 De invloed van het licht, de warmte, den bodem enz. op het leven van zeedieren en zeeplanten (Dr. A. Borgman)

2 december 1893 Hollandsche kluchten en de Decamerone van Bocaccio (Prof. Dr. Jan ten Brink)

16 december 1893 Hedendaagsche kanonkogels (Jhr. H. Laman Trip)

 

1892     

2 januari 1892 Greenhart en de kinaplant (Dr. J.E. De Vrij)

16 januari 1892 Iets over specialiteiten en de eerbied der wetenschap (L.Overman)

6 februari 1892 De oude duels en meer bijzonder het ruitergevecht op de Vluchterheide (Jhr. C.A. Van Sypesteyn)

20 februari 1892 De kymrisch-Bretonsche oorsprong der Arthur en Graalromans (Prof. Dr. Jan ten Brink)

5 maart 1892 Vervalsing van levensmiddelen (J. Hijmans van Wadenoyen)

19 maart 1892   Schoorsteenbranden en het blussen daarvan (Dr. J.E. De Vrij)

2 april 1892 Kunstmatige regenvorming (Dr. L.A. Bleekrode)

16 april 1892 De droogmaking van de Zuiderzee (J.F.W. Conrad)

Juni Zomersphinx. Diner in de Witte Brug.

5 november 1892 Een merkwaardige moordenares; de Leidsche gifmengster (Mr. C.A. Vaillant)

19 november 1892 Iets over de Amsterdamsche stelling I.v.m. De algemeene defensie (jhr. J.C.C. Den Beer Poortugael)

3 december 1892 Het thans hier ter stede in beproeving zijnde geweer van 6 ½ mm (jhr. Mr. S. Laman Trip)

17 december 1892 Het diergedicht in de Middeleeuwen (Prof. Dr. Jan ten Brink)

 

1891     

3 januari 1891 Vertooning van foto’s ban de kasteelen van de Koning van Beieren (Dr. L.A. Bleekrode)

17 januari 1891 Vrij debat

7 februari 1891 IJsopruiming (J.F.W. Conrad)

21 februari 1891 Keuring van voedingsmiddelen (Dr. J. Th. Mouton)

7 maart 1891 Het Spaansche heidinnetje in 1637 van Cats (Dr. Jan ten Brink)

21 maart 1891 De gebroeders Montgolfíere (C.T.E.L. Van Zuylen)

4 april 1891 Iets over spionnen (R.G. Moerbeek)

18 april 1891 Een kaart van 1288 (J.F.W. Conrad)

23 mei 1891 Herdenking 25 jaar bestaan (Diner in hotel des Indes)

7 november 1891 Geografische miscellanëen (J. Kuyper)

21 november 1891 Geneeskundige kout (Dr. H.H. Prins Wielandt)

12 december 1891 De monologue (Dr. P.C. Margadant)

19 december 1891 Allotropie (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

 

1890     

4 januari 1890 Influenza (Dr. J.A. Van der Stok)

18 januari 1890 Vrij debat

1 februari 1890 Vrij debat

15 februari 1890 Grieksche blijspelen (Dr. P.C. Margadant)

1 maart 1890 Reisherinneringen van maart 1871 (P.M. Netscher)

15 maart 1890 De samenstelling van drama’s (Dr. Jan ten Brink)

5 april 1890 De moord op Montigny in 1570 (jhr. C.A. Van Sypesteyn)

19 april 1890 Rookeloos kruit (Dr. H.W. F. Koppeschaar)

1 november 1890 Vrij debat

15 november 1890 Het Thomas proces bij het verkrijgen van Ijzer (Dr. H.W. F. Koppeschaar)

6 december 1890 Iets over belastingen (J. Kuyper)

20 december 1890 De Lymphe van Koch (Dr. J.A. Van der Stok)

 

1889     

5 januari 1889    De strijde tussen de geneesheren van Keizer Frederik von Hohezollern (Diagnose en behandeling) (Dr. J.C. Van Dooremaal)

19 januari 1889 Spiegelijzer (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

2 februari 1889 De Romeinse senator Paolo Mantegazza (Dr. J.A. Van der Stok)

16 februari 1889 De Graal (Dr. Jan ten Brink)

2 maart 1889 Moleculaire verschijnselen bij vloeistoffen (Dr. L.A. Bleekrode)

16 maart 1889 Egmond en Hoorne (jhr. C.A. Van Sypesteyn)

6 april 1889 Het maken van glas voor lenzen (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

20 april 1889 Vaststelling van de zomersphinx naar Schevening)

2 november 1889 Vrij debat

16 november 1889 Reizen (J. Kuyper)

 

1888     

7 januari 1888 Electriciteit en Electrisseermachines (Dr. L.A. Bleekrode)

4 februari 1888 De Robinsonade (Dr. Jan ten Brink)

18 februari 1888 Vrij debat

3 maart 1888 Vrij debat

17 maart 1888 Ontwikkeling der chirurgie in deze eeuw (Dr. H. De Zwaan)

7 april 1888 Vredebonden (Kapitein R.G. Moerbeek)

21 april 1888 Vervolg op lezing 17 maart 1888

3 november 1888 Vrij debat

24 november 1888 De nieuwe wereld (Dhr. J. Kuyper)

1 december 1888 Vrij debat

15 december 1888 Alcoholisme (Dr. Donkersloot)

 

1887     

8 januari 1887 Vrij debat

15 januari 1887 De woonhuizen van Johan de Witt (jhr. C.A. Van Sypesteyn)

29 januari 1887 Algemeene vergadering (voortzetting van 15 januari)

5 februari 1887 Over de voedingswaarde van suiker (Dr. J. Th. Mouton)

26 februari 1887 Vrij debat

5 maart 1887 Vrij debat

19 maart 1887 Stof in den dampkring (Dr. L.A. Bleekrode)

2 april 1887 Vrij debat

16 april 1887 Een en ander over Maas en Waal (Dhr. J. Van der Toorn)

5 november 1887 Vrij debat

19 november 1887 Oorzaken der blindheid (Dr. J.C. Van Dooremaal)

3 december 1887 Vrij debat

17 december 1887 Vertoning van een kaart van het oog (Dr. J.C. Van Dooremaal)

 

1886

9 januari 1886 Voortzetting studie over E. Musch

23 januari 1886 Vrij debat

6 februari 1886 Rechtssymboliek; vervolg op lezing d.d. 17 januari 1885 (Mr. J. Telting)

20 februari 1886 Le médecin au temps de Molière (Dr. J.C. Van Dooremaal)

6 maart 1886 Le médecin au temps de Molière (Dr. J.C. Van Dooremaal)

20 maart 1886 Over de zucht tot navolging (Dr. Donkersloot)

3 april 1886 Het verkrijgen van zeer lage temperaturen (Dr. L.A. Bleekrode)

17 april 1886 Overzicht van de verschillende mededeelingen in den loop van den winter

6 november 1886 Theodor Dostojewski (Dr. Jan ten Brink)

20 november 1886 Vrij debat

4 december 1886 Invloed der techniek der vuurwapens op de militaire tactiek (Luitenant Generaal W.E.A Wüppermann)

18 december 1886 Het isoleren van fluorium (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

 

1885     

3 januari 1885 Liefdadigheid (Dr. Donkersloot)

17 januari 1885 Poëzie en het recht (mr. J. Telting)

7 februari 1885 Kluchten van bredero (Dr. Jan ten Brink)

21 februari 1885 Vrij debat

7 maart 1885 Methode Steffen bij suikerbereiding (Dr. H.W.F. Koppeschaar)

4 april 1885 Vrij debat

18 april 1885 Voorlezing van eene novelle over een kofschipper  (R.P.A. Van Rees)

7 november 1885 Vrij debat

21 november 1885 Afwijkingen in de loop der groote rivieren in ons land (J. Van der Toorn)

12 december 1885 Vrij debat

19 december 1885 Studie over Elisabeth Musch (jhr. C.A. Van Sypesteyn)

 

1884     

20 december 1884 Demonstratie van een filter van Pasteur, van een ruwen diamant en van eenige modellen van de bekende groote diamanten (Dr. H.W.H.F. Koppeschaar)

 

1866

7 maart 1866 Oprichting van Vereeniging De Sphinx